I ovo je moguće! Sekretar GV Tuzla morbidno i zvanično diskriminirala građane Tuzle!

0
1154

Ko predstavlja građane Tuzle možemo vidjeti uvidom u sjednice Gradskog vijeća Tuzla, gdje bitne odluke donose izabrani vijećnici. Ali, ko realizuje ono što Gradsko vijeće uradi, vidjeti uglavnom ne možemo, obzirom da je u pitanju rad stručnih službi koje pripremaju akte kako bi se zaključci izabranih vijećnika realizovali.

Jedini način da se sazna nešto i o ljudima koji iza zavjese koliko – toliko upravljaju našim sudbinama, jeste uvid u zapisnike i zaključke sa sjednica tijela, kao što je Kolegij Gradskog vijeća Tuzla.

Na zadnjoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla desio se presedan. Naime, sekretar Gradskog vijeća koja nije izabrana, nego imenovana funkcija i prva osoba stručnog tijela Vijeća Slađana Krajina, na morbidan način izvrijeđala je građane Tuzle koji nisu vijećnici, nazvavši ih doslovno uličarima.

Na to je reagovao vijećnik Mirnes Ajanović, te je podnio Prijedlog za uvrštavanje tačke u dnevni red naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, a njegov akt prenosimo u cijelosti:

Mirnes Ajanović, vijećnik

Gradsko vijeće Tuzla

Predsjedavajući

Prijedlog za uvrštavanje tačke u dnevni red dvadeset devete sjednice Gradskog vijeća Tuzla, zakazane za 30. januar 2019. godine pod nazivom: Neprimjerene diskriminatorske kvalifikacije građana Tuzle od strane Slađane Krajine, gradskog službenika, sekretara Gradskog vijeća Tuzla i člana Kolegija Gradskog vijeća Tuzla

U Zapisniku sa trideset treće sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla održane 22.01.2019. godine sa početkom u 14,30 sati u Gradskoj vijećnici, na strani 10 navedeno je sljedeće, citiram: “Slađana Krajina…Podsjetila je da ovakve stvari stavljaju na Etički odbor, ipak se radi o vijećniku a ne o nekom sa ulice.”, završen citat. Dalje, na strani 11 navedeno je, citiram: “Slađana Krajina… smatra da Etički odbor treba da razmatra svaku prijavu, ne mogu porediti  prijavu Hasiba Hirkića i jednog vijećnika.”, završen citat.

U Kodeksu ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla ni jednom odredbom nije navedeno ograničenje u podnošenju prijava, niti je navedeno da prijave vijećnika imaju prioritet nad bilo kojim drugim prijavama, te je nesporno  neprimjereno diskriminatorsko kvalifikovanje građana od strane sekretara Gradskog vijeća Tuzla i člana Kolegija Gradskog vijeća Tuzla.

Evidentno je i neprimjereno diskriminatorsko kvalifikovanje građana koji se nazivaju da su sa ulice u odnosu na vijećnika, posebno što nakon toga Slađana Krajina navodi ime i prezime jednog od građana Tuzle u dodatnom neprimjerenom podređenom i diskriminatorskom statusu u odnosu na vijećnika.

Prijedlog zaključaka:

Gradsko vijeće Tuzla, kao predstavničko tijelo građana Tuzle, ograđuje se od neprimjerenih diskriminatorskih kvalifikacija građana Tuzle, posebno iz razloga što je Slađana Krajina gradski službenik i sekretar Gradskog vijeća Tuzla, ali i član Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, u okviru kojeg donosi odluke potpuno ravnopravno sa predstavnicima legitimno izabranih političkih subjekata.

Takva okolnost stavljanja u isti položaj gradskog službenika sa izabranim političkim subjektima, i neprimjereno diskriminatorsko kvalifikovanje građana da su sa ulice, odnosno u kolokvijalnom smislu nazivanje građana uličarima, obavezuje Gradsko vijeće Tuzla da osudi izjave Slađane Krajine i da se ogradi od tih izjava, kako se ne bi smatralo da legitimno izabrani politički subjekti Gradskog vijeća Tuzla imaju isti takav diskriminatorski stav prema građanima.

Gradsko vijeće Tuzla traži da se Slađana Krajina javno izvini zbog neprimjerenog diskriminatorskog kvalifikovanja građana.

Gradsko vijeće Tuzla smatra da je minimum moralnog odnosa prema građanima Tuzle i očuvanja digniteta Kolegija i Gradskog vijeće Tuzla podnošenje ostavke od strane Slađane Krajine na mjesto člana Kolegija Gradskog vijeća Tuzla.

Gradsko vijeće Tuzla traži od Komisije za statutarna pitanja i propise da Gradskom vijeću Tuzla dostavi izmjenu Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, kako bi se brisala odredba po kojoj je sekretar Gradskog vijeća Tuzla član Kolegija Gradskog vijeća Tuzla i donosi odluke koje se odnose na rad Gradskog vijeća Tuzla.

Gradsko vijeće Tuzla navodi međunarodne i državne norme koje su prekršene od strane gradskog službenika, sekretara Gradskog vijeća Tuzla i člana Kolegija Gradskog vijeća Tuzla Slađane Krajina naprijed navedenim neprimjerenim diskriminatorskim kvalifikovanjem građana Tuzle:

OPŠTA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

Član 2.

Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno porijeklo, imovina, rođenje ili drugi status.

Član 30.

Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo bilo koje države, grupe ili osobe da poduzmu bilo koju aktivnost ili izvrše bilo koji čin usmjeren na uništenje ovdje utvrđenog bilo kojeg prava i sloboda.

EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Član 14 Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, sveza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

Član II Ljudska prava i osnovne slobode

  1. Ljudska prava Bosna i Hercegovina i oba entiteta će osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tu svrhu postoji Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, kao što je predviđeno u Aneksu 6 Opšteg okvirnog sporazuma.
  2. Međunarodni standardi Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE BIH

POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom uspostavlja se okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.

(2) U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim standardima koji se odnose na ljudska prava i osnovne slobode, ovim zakonom utvrđuju se odgovornosti i obaveze zakonodavne, sudske i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i pravnih lica i pojedinaca koji vrše javna ovlaštenja (u daljnjem tekstu: nadležne institucije Bosne i Hercegovine), da svojim djelovanjem omoguće zaštitu, promoviranje i stvaranje uslova za jednako postupanje.

Član 2. (Diskriminacija)

(1) Diskriminacijom će se, u smislu ovog zakona, smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditet, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.

(2) Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, i u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.

POGLAVLJE II. OBLICI DISKRIMINACIJE

Član 3. (Oblici diskriminacije)

(1) Neposredna diskriminacija je svako različito postupanje po osnovama određenim članom 2. ovog zakona, odnosno svako djelovanje ili propuštanje djelovanja kada je neko lice ili grupa lica dovedena ili je bila ili bi mogla biti dovedena u nepovoljniji položaj za razliku od nekog drugog lica ili grupe lica u sličnim situacijama.

(2) Posredna diskriminacija podrazumijeva svaku situaciju u kojoj, naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, ima ili bi imala učinak dovođenja nekog lica ili grupe lica u odnosu na osnove definirane u članu 2. stavu (1) ovog Zakona u nepovoljan ili manje povoljan položaj u odnosu na druga lica.

POGLAVLJE III. ZAŠTIĆENA PRAVA

Član 6. (Oblast primjene) Ovaj zakon primjenjuje se na postupanje svih javnih tijela na nivou države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, općinskih institucija i tijela.

ZAKON O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 8.

Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.

Ona će biti samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti, koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i u okvirima utvrđenim ustavom i zakonom. U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:

– osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom;

Pripadajuće odredbe STATUTA OPŠTINE TUZLA, u vezi sa Statutarnom odlukom o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla, koje se odnose na osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

Član 1. Gradsko vijeće Tuzla (u daljem tekstu: Gradsko vijeće) organizuje se i radi na način propisan Ustavom, zakonima, Statutarnom odlukom o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla, važećim Statutom i ovim Poslovnikom.

REZOLUCIJA O ZAŠTITI USTAVNOSTI, ZAKONITOSTI, LJUDSKIH PRAVA, PRAVA NA DOSTOJANSTVO I NA RAD U NORMALNIM USLOVIMA, GRADSKOGA VIJEĆA I GRADSKIH SLUŽBI GRADA TUZLA

  1. Gradsko vijeće, gradonačelnik i gradske službe obavezni su postupati u skladu sa Ustavom, zakonima i podzakonskim aktima, kao i u skladu sa međunarodnim konvencijama. U svom radu i odlučivanju, dužni su voditi računa o jednakoj zaštiti ljudskih prava, dostojanstva i prava na integritet svakog čovjeka. Svaki čovjek ima pravo na slobodu, dostojanstvo i fizički i duhovni integritet, sve u skladu sa poveljom o ljudskim pravima EU i drugim međunarodnim dokumentima.

Tuzla, 26. 1. 2019. godine                                             Mirnes Ajanović, vijećnik