Vlada FBiH izmijenila zakon o proizvodnji naoružanja

0
144
Svrha donošenje ovog zakona je izvršavanje obaveza FBiH na usklađivanju propisa u oblasti proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme, proisteklih iz Zakona o proizvodnji NVO BiH i u oblasti uvoza i izvoza NVO i kontrole uvoza i izvoza proizvoda dvojne namjene, proisteklih iz Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene, kao i drugih bitnih pitanja u proizvodnji i prometu NVO.

Kako je navedeno u obrazloženju, proizvodnja NVO na nivou BiH regulisana je Zakonom o proizvodnji NVO BiH, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji NVO, koji je stupio na snagu 8. aprila 2009. godine i kojim su bitno poboljšane zakonske odredbe iz ove oblasti. Ovim zakonom uređena su pitanja iz oblasti proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme, kao djelatnosti od općeg interesa, i druga pitanja od značaja za proizvodnju i remont NVO, a izričito je propisano da su „entiteti dužni usuglasiti svoje propise sa odredbama ovoga zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona”.

Uvoz i izvoz oružja, vojne opreme i kontrola uvoza i izvoza proizvoda vojne namjene također su bili regulisani Zakonom o uvozu i izvozu oružja, vojne opreme, kontrole uvoza i izvoza proizvoda vojne namjene, s tim da je prestao važiti 8. januara 2010. godine stupanjem na snagu Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH, i, na kraju, najnovijim Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene koji je stupio na snagu 30.7.2016. godine.

Kako su izmjene i dopune zakonske regulative na nivou BiH iz oblasti proizvodnje NVO i oblasti kontrole izvoza, uvoza i tranzita oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene i usluga u vezi s oružjem, vojnom opremom, proizvodima dvojne i posebne stupile na snagu poslije stupanja na snagu Zakona o proizvodnji i prometu NVO u Federaciji BiH, bilo je potrebno zakonsku regulativu iz svih ovih oblasti za cijelo područje Federacije BiH usaglasiti sa ovim rješenjima. Danas utvrđeni Nacrt zakona usklađen je s regulativom koja je u međuvremenu donesena na nivou BiH.

U skladu s članom 11. Zakona o proizvodnji NVO regulisano je da inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a stalni nadzor ministarstvo industrije entiteta, što je regulisano Uputstvom o načinu obavljanja stalnog nadzora i izvještavanja u proizvodnji i remontu NVO.