Ekskluzivni dokaz! SDP namjerava ukinuti redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla!

0
372

Javnosti se predočava dokaz da SDP namjerava ukinuti redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, odnosno današnji poziv na vanrednu sjednicu Kolegija Gradskog vijeća sa tačkom: “Utvrđivanje prijedloga Kluba vijećnika SDP BiH Tuzla i Tuzlanske alternative za dopunu Dnevnog reda Gradskog vijeća Tuzla pod nazivom: Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla.

SDP namjerava obezbijediti parlamentarnom većinom na današnjem Kolegiju dostavljanje prijedloga izmjene Poslovnika Gradskog vijeća na sutrašnju sjednicu, na način da se zadrži održavanje elektronskih/online sjednica i u situacijama kada nema proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno u okolnostima, citiramo: “nastupanja drugih okolnosti zbog kojih se vijeće ne može sazvati”, završen citat. Time SDP namjerava da sa političkim slugama može kada želi donijeti odluku da se ne održavaju redovne sjednice Gradskog vijeća, a da se to pravda nekakvim otežavajućim okolnostima. Dakle SDP može odlučiti da nema sjednice Gradskog vijeća ukoliko pada jača kiša ili snijeg ili je prejako sunce, ili im je mrsko dolaziti na sjednice Gradskog vijeća pa da iz udobnih funkcionerskih fotelja uz piće i meze “odrade sjednicu” i uredno pokupe paušale za nerad.

Obrazloženje SDP-a da se usvoji izmjena Poslovnika je navodno teško epidemiološko stanje oko Tuzle, da vijećnici imaju kod kuće rizične kategorije i slična bezvezna obrazloženja, jer svi građani imaju rizične kategorije, a posebno SDP zanemaruje činjenicu da se svakodnevno na Pannonici nalazi preko 5.000 ljudi, te je apsurdno plašiti građane nemogućnošću održavanja sjednica Gradskog vijeća.

Ukoliko SDP zloupotrebljavajući status parlamentarne većine uspije izmijeniti Poslovnik i onemogući vijećnike u pravu na efektivan rad, dužni smo pokrenuti izbornu kampanju pod nazivom – SDP MORA PASTI, zajedno sa političkim slugama, a što će uključiti i bezbrojne dokaze o nemoralnom djelovanju SDP-a.

U prilogu Prijedlog izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla: 

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja  17. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 6. stav 1. alineja 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (“Službenik glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14 , 3/15, 7/15,11/15 i 12/15)  i člana 170. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 7/17., 2/18 , 8/19 i 3/20), Gradsko vijeće  Grada Tuzla na svojoj sjednici održanoj dana……………..2020. godine,  d   o   n   o   s   i 

O  D  L  U  K  U

o izmjenamai dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla

 Član 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 7/17, 2718, 8/19 i 3/20)(u daljem tekstu:Poslovnik) iza člana 81. mijenja se naziv podpoglavlja h), koje glasi:

„Zakazivanje, održavanje i odlučivanje na sjednicama Gradskog vijeća za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće ili  nastupanja okolnosti koje ugrožavaju javno zdravlje stanovništva (pandemija, epidemija i slično)ili nastupanja drugih okolnosti, zbog kojih se Vijeće ne može sastati “

Član 2.

Član 81.a. Poslovnika, mijenja se i glasi:

„Član 81.a

Izuzetno, za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće ili nastupanja okolnosti, koje ugrožavaju javno zdravlje stanovništva (pandemija, epidemija i slično) ili drugih okolnosti, zbog kojih se Vijeće ne može sastati (u daljem tekstu: vanredne nepredviđene okolnosti), može se zakazati i održati vanredna  sjednica Vijeća na način i pod uslovima propisanim odredbama  ovog  Poslovnika

U slučaju iz predhodnog stava ovog člana, komunikacija na vanrednoj sjednici odvija seuz korištenje odgovarajućih informaciono-komunikacionih sistema (konferencijski pozivi, video-pozivi i slično), s tim da se poziv i materijali zasjednicu,  te amandmani na predložene odluke i druga akta  Vijeća, dostavljaju putem e-maila.

Član 3.

Član 81. b.Poslovnika,mijenja se i glasi:

„Član 81.b

„Vanrednu sjednicu iz predhodnog člana Poslovnika može zakazati predsjedavajući, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjedavajućeg Vijeća po zaključku Kolegija Vijeća .

Poziv za sjednicu Vijeća sa svim materijalima, koji su na dnevnom redu dostavljaju se vijećnicima prije održavanja sjednice u roku određenom članom 60. stav. 6. ovog Poslovnika sa zvanične e-mail adrese Gradskog vijeća Tuzla na e-mail adrese, koje su vijećnici dostavili Stručnoj službi.

Poziv za sjednicu iz predhodnog stava ovog člana sadrži: pravni osnov za sazivanje vanredne sjednice, broj sjednice, datum i vrijeme održavanja sjednice (sat i minut), dnevni red sjednice, rok do kada vijećnik može dostaviti svoje amandmane na predložene odluke i druga akta Vijeća  i druge podatke od značaja za održavanje vanredne  sjednice.

Uz poziv i materijale za sjednicu Vijeća, vijećnicima se dostavlja poseban obrazac za glasanje.“

Član 4.

Član 81.c. Poslovnika mijenja se i glasi:

„Član 81.c“

Vanrednom sjednicom iz člana 81.a. rukovodi predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg Vijeća uz pomoć administratora.

Administrator iz predhodnog stava ovog člana je uposlenik Stručne službe za poslove gradonačelnika.

Prilikom vođenja sjednice predsjedavajući Vijeća je dužan, da vodi računa o prisustvu vijećnika na internet -komunikacijskom kanalu, a svaki vijećnik je obavezan  svoj izlazak iz razgovora i naknadni ulazak u isti javno konstatovati.

Zbog ograničnenosti zakupljenog vremenskog prostora na aplikaciji, predsjednik ili predstavnik  kluba vijećnika i svaki vijećnik ima pravo na diskusiju  u trajanju do pet minuta.

Replika i ispravka krivog navoda može trajati maksimalno dvije minute.

U slučaju prekoračenja vremena stava 4. i 5.  ovog člana predsjedavajući će postupiti prema članu 70. stav 5. Poslovnika.

Glasanje vijećnika na vanrednoj sjednici odvija se poimeničnim izjašnjavanjem vijećnika na način propisan odredbama člana 80. ovog Poslovnika, predsjedavajući Vijeća je dužan po završetku glasanja na internet-komunikacionom sistemu objaviti rezultate glasanja.“

Član 5.

U članu 81.d. stav 2. iza riječi „ dnevni red“, dodaju se riječi „diskusije učesnika na sjednici po svakoj tački dnevnog reda“ i dodaje zarez, a iza riječi ime i prezime i potpis“ dodaju se riječi „predsjedavajućeg i“.

Član 6.

Član 81.e. mijenja se i glasi:

„Član 81.e.

Za slučaj nastupanja vanrednih nepredviđenih okolnosti odredbe člana 81.a., 81.b., 81.c. i 81.d. analogijom se mogu primjeniti i na zakazivanje i održavanje sjednica Kolegija i komisija (radnih tijela) Gradskog vijeća.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Tuzle“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

Gradsko vijeće                                                                   PREDSJEDAVAJUĆA

Broj: 01/04-A-__________

Tuzlla,  ______________2020. godine                                  Nataša Perić, prof.

 

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove Odluke je član 13. stav 2. alineja  17. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 49/06 i 51/09), član 6. stav 1. alineja 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (“Službenik glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14 , 3/15, 7/15,11/15 i 12/15)  i član 170. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 7/17., 2/18 , 8/19 i 3/20),

Odredbom člana 13. stav 2. alineja  17. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je slijedeće:

Gradsko Vijeće u okviru svojih nadležnosti:

-donosi svoj poslovnik o radu.

Identičnu odredbu sadrži i član 6. stav 1. alineja 17. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla.

Odredbom člana 170. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, propisano je slijedeće;

„Izmjene i dopune ovog Poslovnika se vrše po postupku istom kao i za njegovo donošenje“

Razlozi za donošenje ove Odluke

Gradsko vijeće Tuzla je sa ciljem zaštite javnog zdravlja i poštivanja odluka nadležnih kriznih štabova i štabova civilne zaštite o zabrani okupljanja u zatvorenom prostoru, dana 26.03.2020. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, kojom je za vrijeme trajanja nesreće proglašene Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa  (COVid 19) na području Federacije BiH (odluka V . broj 408/2020 od 16.03.2020. godine) omogućemo održavanje vanrednih  Gradskog vijeća Tuzla elektronskim putem, odnosno putem e-maila.

Kada je Vlada Federacije BiH na hitnoj elektronskoj sjednici, donijela Odluku o prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije koronaviusa (COVID 19)(Odluka broj: V.701/2020 od 29.05.2020. godine) sa danom 31.05.2020. godine, prestao je pravni osnov za održavanje elektronskih sjednica Gradskog vijeća Tuzla.

U to vrijeme epidemiološka situacija u Federaciji BiH i na području Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla, bila je relativno zadovoljavajuća, što je ukazivalo na mogućnost normalnog rada i djelovanja, jer su u to vrijeme bile ukinute gotovo sve restriktivne mjere, koje su se odnosile, kako na građane, tako i na privredu.

No međutim ukidanjem restriktivnih mjera, te dolaskom većeg broja građana na područje Bosne i Hercegovine, došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije, kako u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, tako i u Bosni i Hercegovine.Kao što je poznato pandemija koronavirusa (COVID -19) je u svojoj uzlaznoj putanji. Statistički podaci o broju zaraženih, kako u Svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini nisu nimalo ohrabrujući i mijenjaju se iz dana u dan u smislu naglog rasta broja ljudi pozitivnih na koronavirus (COVID 19) i broja umrlih.

Primjera radi, dok su u Federaciji BiH i Tuzlanskom kantonu bile na snazi bile restriktivne mjere prema građanima i privrednim subjektima u smislu ograničavanja kretanja stanovništva i obavljanja djelatnosti,  odnosno u periodu zvaničnog proglašenog stanja nesreće,  broj potvrđenih pozitivnih slučajeva na koronavirus (COVID 19) na području Tuzlanskog kantona, kretao se do 81 pozitivan slučaj na COVID 19. Sa danom 23.06.2020. godine ukupno potvrđenih pozitivnih slučajeva u Tuzlanskom kantonu je 374, od čega je izliječenih 85, umrlih 7, a ukupno aktivnih 282.

Stanje sa širenjem koronavirusa se stalno usložnjava na području Tuzlanskog kantona i grada Tuzle, te bi održavanje sjednice Gradskog vijeća Tuzla u zatvorenom prostoru moglo znatno pogoršati epidemiološku situaciju, te eventualno onemogućiti rad gradskih vijećnika. Naime, jedan član komisije Gradskog vijeća Tuzla bio je pozitivan na  koronavirus i prisustvovao sjednici Komisije, čime je mogao eventualno ugroziti zdravlje ostalih članova komisije, predstavnika obrađivača i Stručne službe Gradskog vijeća. Osim toga, jedan vijećnik je bio u samoizolaciji. Postoje vijećnici koji sa aspekta opasnosti od koronavirusa (COVID 19) pripadaju tzv. rizičnim kategorijama skupini(zbog godina života i zdravstvenog stanja) ili žive u zajedničkom domaćinstvu sa nekim ko pripada tzv. rizičnoj skupini.

Iz medija smo upoznati, da su predsjedavajući gradskog vijeća i gradonačelnik susjednog grada pozitivni na koronavirus, gdje je premijer Vlade TK zbog kontakta sa imenovanim morao otići u samoizolaciju.U navedenoj lokalnoj samoupravi, čak su i predstavnici civilne zaštite bili u samoizolaciji, čime mogu biti ugrožene aktivosti u stanju prirodne nesreće (poplava), koja je zadnjih dana proglašeno u općinama i gradovima TK, ali i u smaom Tuzlanskom kantonu. U Sarajevskom kantonu, postoji situacija u kojoj su predsjednik Skupštine i zastupnik pozitivni na koronavirus (COVID 19).

Nije potrebno ugrožavati živote i zdravlje, kako vijećnika, tako i predstavnika obrađivača materijala, ali i predstavnika sredstava javnog informisanja, koji vrše svoju službenu dužnost i prate rad sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koje traju od jutarnjih sati do kasnih poslijepodnevnih sati. Boravak u zatvorenom prostoru najmanje 50-tak osoba (31 vijećnik, predstavnici Stručne službe Gradskog vijeća, obrađivači materijala, mediji) dovodi u rizik ne samo prisutne, već i članove njihovih porodica, kolege u radnom okruženju i sve druge koje sa njima dolaze u kontakt. Navedeno osim činjenice, da neko od njih može postati pozitivan na koronavirus (COVId 19), može imati za posljedicu veliki broj osoba u samoizolaciji i u krajnjem dovesti u pitanje funkcionisanje ne samo Gradskog vijeća Tuzla, već i organa uprave, medija, privrednih i drugih subjekata i drugih pravnih osoba, u kojima su zaposleni prisutni na sjendici Gradskog vijeća tuzla.

Dakle, opasnost da se sjednice Gradskog vijeća Tuzla neće moći održati, vrlo je realna.

Da bi se spriječila mogućnost, da se sjednice Gradskog vijeća ne mogu održati potrebno je omogućiti održavanje vanrednih sjednica na kojoj će se komunikacija  odvijati uz korištenje odgovarajućih informaciono-komunikacionih sistema (konferencijski pozivi, video-pozivi i slično), s tim da se dostavljanje poziva i materijala za sjednicu, kao i amandmana na predložene odluke i druga akta   o svakoj tački dnevnog reda dostavlja putem e-maila.

Ovim Poslovnikom se održavanje takvih sjednica propisuje kao mogućnost, kako bi se zaštitilo javno zdravlja, ali se takva mogućnost ostavlja i u drugim situacijama, kada se Vijeće ne može sastati, kao što su stanje prirodne i druge nesreće i slično.

Održavanjem elektronske sjednice ni na koji način neće biti ugrožena prava vijećnika, koji mogu kao i uvijek imati  diskusije o svakoj tački dnevnog reda i ulagati amandmane na odluke i druga akta, ali uz razliku što će to umjesto usmeno kao što je to bilo do sada, svoje diskusije  o svakoj tački dnevnog reda dostavljati pismenim putem. Amandmani su se u skladu sa članom 127. Poslovnika(“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 7/17., 2/18 , 8/19 i 3/20),  i do sada pismeno podnosili i obrazlagali.

Obrazloženje pojedinih odredbi Odluke

U članu 1. Odluke, iza člana 81. Poslovnika mijenja se naziv podpoglavlja h) tako da isti glasi: „ h) Zakazivanje, održavanje i odlučivanje na sjednicama Gradskog vijeća za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće ili  nastupanja okolnosti koje ugrožavaju javno zdravlje stanovništva (pandemija, epidemija i slično) ili nastupanja drugih okolnosti, zbog kojih se Vijeće ne može sastati “.

U članu 2. Odluke, kojim se mijenja član 81.a  Poslovnika, određuje se da se „izuzetno, za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće ili nastupanja okolnosti, koje ugrožavaju javno zdravlje stanovništva (pandemija, epidemija i slično) ili drugih okolnosti, zbog kojih se Vijeće ne može sastati (u daljem tekstu: vanredne nepredviđene okolnosti), može se zakazati i održati vanredna  sjednica Vijeća, na kojoj će se komunikacija  odvijati uz korištenje odgovarajućih informaciono-komunikacionih sistema (konferencijski pozivi, video-pozivi i slično), s tim da se dostavljanje poziva i materijala za sjednicu, kao i amandmana na predložene odluke i druga akta   o svakoj tački dnevnog reda dostavlja putem e-maila.

U članu 3. Odluke,  kojom se mijenja član 81.b. određuje se način zakazivanja vanredne sjednice, odnosno da istu može zakazati predsjedavajući, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjedavajućeg Vijeća, po zaključku Kolegija i definiše način slanja poziva i materijala za sjednicu (putem e-maila).

U članu 4. Odluke, mijenja se član 83.c. Poslovnika, na slijedeći način:

-Vanrednom sjednicom  rukovodi predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg Vijeća uz pomoć administratora.

-Administrator  je uposlenik Stručne službe za poslove gradonačelnika.

-Prilikom vođenja sjednice predsjedavajući Vijeća je dužan, da vodi računa o prisustvu vijećnika na internet -komunikacijskom kanalu, a svaki vijećnik je obavezan  svoj izlazak iz razgovora i naknadni ulazak u isti javno konstatovati.

-Zbog ograničnenosti zakupljenog vremenskog prostora na aplikaciji, predsjednik ili predstavnik  kluba vijećnika i svaki vijećnik ima pravo na diskusiju  u trajanju do pet minuta.

-Replika i ispravka krivog navoda može trajati maksimalno dvije minute.

-U slučaju prekoračenja vremena stava 4. i 5.  ovog člana predsjedavajući će postupiti prema članu 70. stav 5. Poslovnika (odnosno isključiti govornika)

-Glasanje vijećnika na vanrednoj sjednici odvija se poimeničnim izjašnjavanjem vijećnika na način propisan odredbama člana 80. ovog Poslovnika, predsjedavajući Vijeća je dužan je dužan po završetku glasanja na internet-komunikacionom sistemu objaviti rezultate glasanja.“

U članu 5. Odluke, dopunjava se stav 2. u članu 84.d. Poslovnika na način da se u sadržinu zapisnika dodaju pismene diiskusije vijećnike (po tačkama dnevnog reda) i potpis predsjedavajućeg.

U članu 6. Odluke, mijenja se i član 81.e). Poslovnika, kojim se za slučaj nastupanja vanrednih nepredviđenih okolnosti odredbe člana 81.a., 81.b., 81.c. i 81.d. analogijom mogu primjenjivati na zakazivanje i održavanje sjednica Kolegija i komisija (radnih tijela) Gradskog vijeća.

U članu 7. uređuje se da Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glansiku Grada Tuzle.